Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden STRESSLESSER, omgaan met spanning en stress

Email: info@stresslesser.nl
Website: www.stresslesser.nl

Definities

 1. Elzo Lerner: Stresslesser, omgaan met spanning en stress, gevestigd in Utrecht onder KvK nr: 62555693.
 2. Klant: Degene met wie Elzo Lerner een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Elzo Lerner en de klant samen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Elzo Lerner.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Elzo Lerner zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Artikel 3 – Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Elzo Lerner zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 1. Mondelingen aanvaarding van de klant verbindt Elzo Lerner slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

Alle prijzen die Elzo Lerner hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw.

 1. Partijen komen voor een dienstverlening door Elzo Lerner een vaste totaalbedrag overeen, die de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk (of elektronisch), waarvan niet zal worden afgeweken.
 2. Elzo Lerner heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 3. Voorafgaand aan de ingang van de opdracht zal Elzo Lerner prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 4. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Elzo Lerner op te zeggen indien deze niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

 1. Elzo Lerner behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsinstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Elzo Lerner gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelingstrasacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Artikel 7 – Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Elzo Lerner enkel een inspanningsverplichting dus geen resultaatverplichting.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Elzo Lerner voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Elzo Lerner heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Elzo Lerner tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Elzo Lerner.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Elzo Lerner de betreffende bescheiden

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Elzo Lerner behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elzo Lerner (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 11 – Vrijwaarding 

De klant vrijwaart Elzo Lerner tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Elzo Lerner geleverde diensten.

Artikel 12 – Klachten 

 1. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Elzo Lerner daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Elzo Lerner in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Elzo Lerner gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 13 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Elzo Lerner.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Elzo Lerner ook daadwerkelijke (tijdig) bereikt.

Artikel 14 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Elzo Lerner een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Elzo Lerner verschuldigd zijn.

Artikel 15 – Hoofdelijke aansprakelijkheid Elzo Lerner

 1. Elzo Lerner is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Elzo Lerner aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Elzo Lerner is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Elzo Lerner aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of tijdens de training of in documenten zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 16 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Elzo Lerner vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Elzo Lerner toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzonder aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Elzo Lerner niet blijven of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Elzo Lerner in verzuim is.
 3. Elzo Lerner heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Elzo Lerner kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

Artikel 18 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Elzo Lerner in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Elzo Lerner kan worden toegerekend in een van de wil van Elzo Lerner onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Elzo Lerner kan worden verwacht.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van de toeleveranciers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteiten, – internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorzien vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Elzo Lerner 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, die verplichtingen opgeschort tot dat Elzo Lerner er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijken de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Elzo Lerner is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolgd van overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 19 – Wijzigen van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 20 – Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Elzo Lerner is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van onderschikt belang kunnen te aller tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Elzo Lerner zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. De klant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 21 – Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Elzo Lerner. 

Artikel 22 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Elzo Lerner bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 23– Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Elzo Lerner is gevestigd / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.